újabb események régebbi események további események
14:10
Arnold91 új bejegyzést írt a naplójába
18:26
Arnold91 új bejegyzést írt a naplójába
14:22
Arnold91 új bejegyzést írt a naplójába
12:04
Arnold91 új bejegyzést írt a naplójába
11:24
Arnold91 új bejegyzést írt a naplójába
16:32
Arnold91 új bejegyzést írt a naplójába
19:09
oYtPClGu regisztrált a weboldalra
00:27
Arnold91 módosította a naplóbejegyzését
00:27
Arnold91 új bejegyzést írt a naplójába

Angyalok

2010. június 12. - Látogatók száma: 114

Angyalok

Újabban határozottan divatba jöttek az angyalok, angyal írás, angyal tekercsek A könyvek tele vannak jobbnál jobb történetekkel.

Ez nem olyan meglepő, hiszen a Biblia is tele van angyalokkal. A teremtésükről ugyan nem beszél, de 1215-ben a lateráni zsinat eldöntötte, hogy idősebbek, mint Ádám és Éva. Az viszont sokáig kétséges volt, hogy örökké élnek-e, és csak az 1870-es vatikáni zsinat óta tudjuk, hogy igen.

Végre egy biztos pont.

Miért, mi az, ami bizonytalan?

Minden egyéb. Például az, hogy milyenek az angyalok. Nem volt mindig szárnyuk vagy glóriájuk. Ábrahám három férfiút látott „a Mamré tölgyesében,” akik megmosták a lábukat, pihentek és ettek, mint minden fáradt vándor (I. Móz. 18.1-8). Jákob látta, hogy létrán jártak (I. Móz. 28.12), Bálám angyala fegyvert viselt (IV. Móz. 22.23), Józsué angyala katona volt, és az Úr serege fejedelmének mondta magát (5.14). Ezékiel írja, „ha férfi jő vala a felső kapu útjáró, mindeniknek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük gyolcsba vala öltözve, és íróeszköz vala derekán” (9.2). Dániel angyala „egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve” (10.6) Mindenesetre elég különös férfiú volt, „teste olyan, mint a társiskő, és orcája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnek, karjai és lába mint az izzó érc színe, beszédének szava, mint sokaság zúgása.”

Rendkívüli jelenség lehetett. De miért nem volt szárnya?

Valószínűleg csak egyszerű angyal volt, úgynevezett malakh. Magasabb rangban vannak a kerubok és a szeráfok.

Igaz, egy kerub űzte el őseinket a paradicsomból, a lángpallossal. Olyan lehetett, mint a szárnyas bikák és oroszlánok az asszír palotákon. Asszír nyelven karibu azt jelenti, aki imádkozik, vagy aki beszél. Most már csak azt kellene tudni, hogy Asszíriából vándoroltak-e a Biblia lapjai közé, vagy az édenkerti kerub költözött át a paloták falaira.

Határozottan könnyebb dolgunk van a szeráfokkal, akiknek 6 szárnyuk van, kettővel orcájukat fedik be, kettővel a lábaikat, és kettővel lebegnek (Ézsaiás 6.2). Úgy értem, Mezopotámia országaiban sokféle szárnyas égi lényt ismertek, de egyik sem olyan, mint a szeráfok. Ott vannak a menny szellemei, az igigik, és a föld alatti élő annunakik, de különösen a szukallik, Márduk seregei, őket egyenesen égi hírnököknek mondják.

Mint a latin angelus vagy a görög aggelosz, hírvivő vagy küldött. Végül is ez a dolguk. Híreket hoznak Istentől az embereknek.

Van sok más dolguk is. A halál angyala egyetlen éjszaka 185,000 asszír katonát ölt meg (II. Kir. 19.35). Dánielt egy angyal mentette meg az oroszlánveremben, Illés prófétának egy angyal vitt ételt, angyal jósolta meg Sámson születését. Ezékielt égi utazásra vitték. A kerubok az Úr paripái (I. Sám. 4.4, Zsolt. 80.2). A grigorik örökké virrasztó őrök voltak, amíg le nem jöttek a földre. Vannak aztán egészen magas rangú angyalok: a trónok (arelim) vagy kerekek (ofanim), uraságok, erények, hatalmasságok, fejedelemségek, arkangyalok, lángok. Részletesen ír róluk szent Ambrus milánói püspök, meg a szíriai származású Pszeudo-Areopagitész a 6. században. Hosszú palástot, stólát és aranyövet viselnek, kezükben arany pálcát és pecsétet, esetleg liliomot vagy kibontott zászlót tartanak. Nem egészen világos, hogy mit csinálnak. Pl. előírják az angyalok kötelességeit, csodákat tesznek, megvédik a földet és a vallást.

Néha pedig elbuknak. Mert azt mondják, Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik (I. Móz. 6.4).

Voltak ott más problémák is. De még őket sem az Ószövetség nevezi bukott angyaloknak, hanem a Jelenések könyve. Innen tudjuk, hogy háborúság tört ki az égben – Sátán vagy Lucifer nem akart térdet hajtani az ember előtt.

Ószövetség vagy Jelenések, egyes angyalok elbuktak. Különben azt kellene mondanunk, hogy Isten egyeseket eleve gonosz démonoknak teremtett. Amennyire én tudom, nincs olyan vallás vagy filozófia a földön, amely elfogadná, hogy a jóságos Isten egyeseket eleve kizár az üdvözülésből.

A védikus vallásban a dévák és aszurák, a félistenek és démonok egyaránt egy Kasjapa nevű ősatya gyermekei. Persze nem eleve jónak vagy gonosznak születtek. Az élőlényeknek szabad akaratuk van, megválaszthatják az utat, amelyet követni akarnak. Valami ilyesmit tanít Aquinoi Tamás is, amikor azt mondja, hogy az angyalok a születésük pillanatában döntik el, mit választanak. És vannak, akik magukat zárják ki az üdvözülésből.

Ha körülnézek a világban, azt kell gondolnom, nagyon sok a bukott angyal. Még magukra sem tudnak vigyázni, pedig az lenne a dolgunk, hogy ránk vigyázzanak.

Az Ószövetség nem tud az őrangyalokról. Máté (18.10) csak nagyon általánosan beszél arról, hogy mindenkinek van egy angyala, aki látja a mennyei Atyát. Az őrangyalok eredetileg a régi Perzsiában éltek, és fravasi vagy ferver volt a nevük. De Zarathustra vallása még nem az Újszövetséget befolyásolta, hanem a gnosztikus keresztényeket, főleg a manicheusokat. A gnosztikusok voltak a világ legszorgalmasabb importőrei.

Az a benyomásom, hogy a mai keresztények számos olyan dologban hisznek, ami sehol sincs a Bibliában. Például, minél magasabb a tudatszintünk, annál könnyebben lépünk kapcsolatba az angyalokkal, a jó emberekből haláluk után őrangyalok lesznek, vagy Isten angyal képében jelenik meg az embereknek. Egyes misztikusokról nem is beszélve, akik azt tanítják, hogy a léleknek először ásvány-teste van, aztán növényi, állati, emberi testet kap. Emberi születésében az a célja, hogy angyallá váljon.

És aztán?

Aztán Isten lesz.

Igen, ez manapság nagyon népszerű. Elfelejtik, hogy Isten csak egy lehet, és ez a pozíció már be van töltve.

Lehet, hogy már az angyaloknál is betelt a létszám.

Lehet, bár csak azt tudjuk, hogy nagyon sokan vannak. Már Babilonban a szukallik seregeiről beszéltek, és Isten egyik neve az Ószövetségben Sabaoth, a seregek ura. Dániel azt mondja, 1000 x 1000 angyal szolgálja Istent, 10,000 x 10,000-en állnak a trónja körül. A Kabbala 49 millió angyalról tud. Vezetőjük Metatron, aki valaha Énok próféta volt, tíz fő angyala az Alap, Pompa, Öröklét, Szépség, Erő, Kegyelem, Tudás, Bölcsesség, Megértés, Korona.

Ez egészen úgy hangzik, mint az avesztán vallás bőkezű halhatatlanjai, az Amesa Szpenták. Igaz, ők csak hatan voltak: a Jó gondolat, Igazság, Alázat, Királyság, Teljesség, Halhatatlanság. Elvont fogalmak, amelyekkel nem igen lehet kapcsolatba lépni.

Nem is kell, mert erre a célra ott vannak a jazaták. Ők irányítják a természeti jelenségeket. De külön jazatái vannak a hónapoknak, napoknak, sőt még az óráknak is. Vájut a szelek és a levegő urának, Ardviszura Anáhitát a vizek istennőjének lehetne nevezni. Haoma az áldozatoknál használt, aranyszínű növény, Mithra a szerződéskötést felügyeli, a Nászatják az égi lények, az ahurák orvosai, Verethragna sárkányokat öl.

Valahonnan ismerősek nekem ezek a nevek.

Hát persze, a Védákból. Csak az Avesztában sok minden megfordult. A nemes dévákból gonosz dévek, a démoni aszurákból égi ahurák lettek. A dévák is felügyelik a természeti jelenségeket, de híreket nem hoznak-visznek, ez méltóságukon aluli. Vannak külön égi küldöttek, például a Visnudúták és a Jamadúták. Más szárnyas lények a kimpurusák és a gandharvák, akik állandóan dicsőítik Istent, énekelnek és zenélnek. Vagyis egy kissé másként osztják el a feladatokat egymás között.

Mindjárt kiderül, hogy kínai és japán angyalok is vannak.

Miért ne? Kínában, persze nem Mao idejében, sen-nek nevezték azokat az angyalszerű, tiszta lényeket, akik ide-oda repkednek, gyógyítanak, csodákat tesznek, tanítanak, vagy ha úgy adódik, elűzik a démonokat. Japánban a tennik és a tensik hasonlítanak a legjobban az angyalokhoz. Színes ruhákban, virágokkal és hangszerekkel ábrázolják őket. Többnyire a mennyben élnek, de néha elhagyatott helyeken, a hegyek között találkoznak velük. Némelyiknek szárnya van, mások csak akkor tudnak repülni, ha rajtuk van a tollruhájuk, a hagoromo.

Ezek nagyon távol vannak a mi angyalainktól.

A közelebbi kapcsolatokat a mohamedán hagyományban kell keresned. Az egyszerű angyal neve arabul is malakh, mint a Bibliában, a kerub pedig el-karrubi, szó szerint, aki Allah közelébe jutott. Jóságos lények, fényből lettek, és olyan tiszták, hogy még szabad akaratuk sincs, csak Allah parancsait teljesítik. Például feljegyzik az emberek tetteit, lelket helyeznek az újszülött gyerekbe, a halál után elviszik a lelkeket az égi ítélőszék elé. Megjelenhetnek emberi alakban, de képtelenek arra, hogy bűnt kövessenek el; így aztán nincsenek bukott angyalok. A dzsinn vagy démon nem lesz, hanem születik.

És a Koránt Gábriel arkangyal mondta el a prófétának.

Részben. Persze, ott Dzsibril a neve, „hittel teli lélek.” 1600 zöld szárnya van, minden nap 360-szor lép az óceánba, és amikor kijön, a szárnyairól sok millió vízcsepp hull le, ezekből mind angyalok lesznek. De vannak más ismerőseink is, például Izrafil, az ítélet napjának angyala. Ezer nyelven dicsőíti Allahot, aki sok millió angyalt teremt a leheletéből. Mikail haja sárga, szárnyai zöldek. Minden hajszálán arcok milliói vannak, azokon szemek milliói, és a könnyei táplálják a növényeket. Azrail a halál angyala, fátylak milliói takarják el, 74,000 szárnya van. A teste tele van szemekkel, és valahányszor egyet pislant, mindig meghal valaki.

Ez nincs benne a Koránban.

Nincs, azért beszéltem mohamedán hagyományról. Az ember elméje már csak ilyen, nem éri be azzal, ami egyszerű vagy kézenfekvő.

Inkább spekulál. Ha nem haragszol, még egy kicsit visszamennék a saját középkorunkba. Ott jobban kiismerem magam. A spekulációról eszembe jutottak a mi angeológusaink, akik ezt igazán magas szinten művelték. Ilyen problémáik voltak: Miből vannak az angyalok? Johannes Scotus Erigena (810-877) szerint transzcendentális anyagból, de mégsem olyan fényesek, mint Isten. Fulgentius szerint tűzből vannak, az Aquinoi azt mondta, az angyal tiszta értelem, vagy csak tudat, de olyan testben jelenik meg, amilyen neki tetszik. Milyen nemű az angyal? Erre a kérdésre csak háromféle választ lehet adni; úgy látszik, kezdetben minden angyal férfi volt, aztán androgün lett, mostanság inkább hölgyek formájában ábrázolják őket. Mit esznek? Semmit, vagy mannát. Mit isznak? Semmit, csak harmatot. Van-e szabad akaratuk az angyaloknak? Az egyházatyák arra hajlottak, hogy van, de mivel sokkal bölcsebbek az embereknél, kevesebb a valószínűsége annak, hogy rosszul választanak. Komoly gondot okozott az is, hogy fejlődnek-e az angyalok.

Miért ne? Gábriel az Ószövetségben az ítélet, az Újszövetségben a kinyilatkoztatás, a mai kereszténységben a kegyelem angyala lett. Mi ez, ha nem fejlődés? Mihály egy ideig csak a trónt őrizte, aztán felcsapott mennyei hadvezérnek. Ráfael azonban határozottan rosszul járt. Visszaminősítették szeráfból a zarándokok védelmezőjének.

Hát Uriel?

Uriel a tudás angyala. Vele azonban van egy kis baj. A Bibliában nincs benne ez a név, csak az apokrifokban. A tudás már akkor is gyanús volt.

És tilos. Gondolj az almára, amit Éva leszakított.

Nem véletlen, hogy ezt a történetet teljesen átértelmezték a gnosztikusok, a tudás megszállott tisztelői. Scientia non habet inimicum nisi ignorantem. A tudománynak nincs más ellensége, mint a tudatlan ember. Náluk Jehova a gonosz lény, és a kígyó csupán szeretetből intézi úgy, hogy az emberek megismerhessék a tudást. Sőt tovább mentek, és azt is tanították, hogy a paradicsomi kígyó nem más, mint Jézus.

És az angyalok hogyan illenek bele a képbe?

Lucifer, a fényhozó, természetesen az emberek barátja és jóakarója.

Maradjunk a hagyományos felfogásnál, már az is elég bonyolult. Különösen ezek a modern angyal-történetek. Hajdan volt kísértet meg látomás, álom, sejtelem, aztán megérzés vagy telepátia, de úgy látom, most már csak angyalok vannak. Angyal az úr, aki a halála után még néhányszor visszatér a régi lakásába, hogy szemügyre vegye – vagy elkergesse – az új lakókat. Angyal állítja meg a sízőt, aki nem tud megállni a veszélyes lejtőn. Ha valaki éneklést vél hallani a kietlen pusztaságban: angyalok énekelnek. Az angyaloknak mindenre van idejük, például megmondják, mikor fog telefonálni a nagynénénk, hová helyezték át a villamosmegállót, sőt bevontatják az elromlott kocsit a szervizbe.

Úgy látszik, mégis csak vannak őrangyalok. Szent Franciskát mindenhová elkísérte az őrangyala, aki olyan volt, mint egy 5-6 éves, göndör hajú kisfiú, csak éppen díszes ruhát viselt, és ragyogó fény vette körül. És az a furcsa, hogy mások is látták, többek között a hölgy gyóntatóatyja, aki pedig sokáig azt hitte, hogy Franciska hazudik vagy képzelődik.

Nézd, itt azt olvasom, valaki azt meséli, hogy egy olyan fülkéből telefonált, amelyre cédulát ragasztottak: A telefon nem működik. Persze ő is azt mondja, hogy egy angyal tette lehetővé ezt a fontos beszélgetést. Eszébe sem jut, hogy valaki már régen megjavította a készüléket, csak elfelejtette levenni a cédulát.

Mit szólsz ehhez a másik történethez: éjszaka, temető, kötélhíd egy mély árok fölött…

Jól kezdődik.

Persze hogy nem mert átmenni a kötélhídon, de valaki, egy láthatatlan angyal fölemelte, és átvitte a másik partra.

Zaklatott idegek.

A következő történetet egyáltalán nem zaklatott ember mondja el. Egyetemi tanár, békésen sétál az erdei úton a feleségével, a tavaszi napsütésben. Egyszer csak hangokat hallanak a fejük fölött. Fölnéznek, hat szép fiatal nő lebeg a levegőben, hófehér ruhában. Halkan beszélgettek egymás között; hallották, de nem értették a szavaikat. Aztán szép lassan eltávolodtak, még mindig odafönt a levegőben.

És mindketten ugyanazt látták?

Igen.

Hiszi a piszi.

A cikket írta: Müszélia

4 szavazat

Hozzászólások

Megjegyzés:

időrendi sorrend

2010. július 28. 16:24
ide még egyszer visszatérek
:)
2010. június 22. 14:01
Na ilyen sem volt még....elakadt a szavam.Sok érdekes dolgot irtál le.
Feleségek.hu csevegő

Online felhasználók:

Privát csevegő béta

Csevegő partnerek: